Concept herziene Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera aan stakeholders aangeboden

11 juni 2015


LOOP heeft een concept ‘herziene Zorgmodule preventie diabetische voetulcera’ opgesteld. Het concept Herziene Zorgmodule is samen met een begeleidend schrijven aan de volgende veldpartijen aangeboden: Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Zorginstituut Nederland, NVvP, ProVoet en de Nederlandse Internistenvereniging (NIV).
 
De bestaande zorgmodule is destijds door de NVvP in samenwerking met ProVoet geschreven. In deze zorgmodule wordt de registerpodoloog alleen in de Zorgprofielen 1 en 2 gepositioneerd en de registerpodoloog wordt expliciet buitengesloten van de rol van casemanager. Gezien het beroepscompetentieprofiel van de registerpodoloog, kan de registerpodoloog juist binnen de zorgprofielen 3 en 4 een waardevolle bijdrage leveren aan de voetzorg voor de diabetespatiënt.
 

Positie registerpodoloog

Hoewel Stichting LOOP geprobeerd heeft aan te sluiten bij de verdere ontwikkeling van dit document, is deze poging door de NVvP afgewezen en is de beroepsgroep zelf niet gehoord in de wijze waarop haar positie in de zorg is beschreven. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor de beroepsgroep van registerpodologen en voor de diabetespatiënten die onder behandeling zijn bij een registerpodoloog. Patiënten krijgen hun zorg niet meer vergoed of moeten van voetzorgverlener wisselen ook wanneer zij en hun verwijzers tevreden waren over de behandeling. Verwijzers zien zich gedwongen de keuzevrijheid van hun patiënten te beperken.
 
In dit conceptdocument en het begeleidend schrijven geeft Stichting LOOP haar visie op de bestaande Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera. Dit conceptdocument is bedoeld als discussiedocument om met alle betrokken partijen te komen tot consensus over de inhoud en organisatie van de zorg en samen de kwaliteit en professionaliteit van de preventieve voetzorg bij diabetes te optimaliseren.
 

Aanbevelingen

Concreet doet Stichting LOOP de volgende aanbevelingen aan gezamenlijke veldpartijen die zich
inzetten voor verantwoorde voetzorg aan diabetespatiënten.
  • Betrek alle relevante disciplines bij het opstellen van een zorgmodule, -standaard of richtlijn en benut alle waardevolle kwaliteiten in het veld van de voetzorg.
  • Laat de verantwoordelijkheid voor het inkopen van zorg over aan de zorgverzekeraar en stimuleer multidisciplinaire samenwerking.
  • Zoek brede samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en ontwikkeling van instrumenten voor patiënteducatie.
  • Neem de beschrijving van de zorg in zorgprofielen op in een volgende herziening van deRichtlijn Diabetische Voet. Op die manier komen de verschillende type richtinggevende documenten tot hun recht zoals door ZonMw is beschreven in ‘Zorgstandaarden in Model’(ZonMw, 2010). Hiermee zou een document als de zorgmodule van NVvP en Provoet overbodig worden.
  • Neem als bijlage in de richtlijn een screeningsformulier op waarmee eenduidige inschaling vanzorgprofielen wordt geborgd.
  • Schrijf een generieke zorgmodule Voetzorg die als module opgenomen kan worden in relevante zorgstandaarden, met inachtneming van de kaders die hiervoor zijn gegeven door Zorginstituut Nederland.
  • Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ondanks de aandacht die er is voor patiënteducatie nog geen bewijs is gevonden dat diabetische voetulcera of amputaties met educatie kunnen worden voorkomen (Dorresteijn, et al., 2014). Stichting LOOP beveelt aan om met alle betrokken partijen te zoeken hoe patiënteducatie beter kan worden ingevuld zodat deze meer effect heeft. 


Terug