Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht,
tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen.

2. Betaling
2.1 Voor de door de Registerpodoloog verrichte diensten, is de cliënt het bij de Registerpodoloog gangbare tarief verschuldigd, evenals voor geleverde artikelen.
2.2 Betaling dient contant te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is
dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na
factuurdatum aan de Registerpodoloog voldoen.
2.3 Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is
vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van
1% per maand.
2.4 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de
leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbandhoudende met de niet
of niet tijdige betaling door de afnemer of verbandhoudende met een andere
toerekenbare tekortkoming in de uitvoer
ing van de overeenkomst door de afnemer,
komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor de incasso van openstaande
geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (exclusief B.T.W. ) van het in te vorderen
bedrag met een minimum van €100,--.

3. Reclames
Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertoont, dient de cliënt dit binnen 14
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken,
schriftelijk aan de Registerpodoloog te melden, bij gebreke waarvan de cliënt hierop geen
beroep meer kan doen.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of die het rechtstreekse
gevolg is van schuld van de Registerpodoloog, is de Registerpodoloog slechts
aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche
geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de
verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die
verzekering.
4.2 De Registerpodoloog is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van de
Register-Podoloog of haar leidinggevende ondergeschikten.
4.3 De door de Registerpodoloog te vergoeden schade zal worden gematigd indien door de
cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4 De cliënt zal de Registerpodoloog vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden,
verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, terzake waarvan de
Registerpodoloog op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt
niet aansprakelijk zou zijn.